Gospodarka łowiecka - bardzo ogólnikowo można to ująć jako działalność w zakresie ochrony, hodowli i pozyskiwania zwierzyny łownej ale także i tej chronionej nie wpisanej na listę gatunków łownych. Jest to swojego rodzaju zarządzanie tą zwierzyną będącą własnością skarbu państwa. Jest to o tyle duża odpowiedzialność ponieważ myśliwi biorą na swoje barki ciężar odpowiedzialności za to w jakiej kondycji jest populacja zwierzyny w stanie wolnym oraz za szkody jakie ta zwierzyna wyrządza zarówno w lasach jak i w uprawach rolnych.

W skład gospodarki łowieckiej wchodzą takie pojęcia jak :

- hodowla zwierzyny tj. dbałość o właściwy stan pogłowia jak i właściwe proporcje pomiędzy samicami i samcami danego gatunku na określonym obszarze biorąc pod uwagę właściwości danego obszaru pod względami bioróżnorodności zarówno flory jak i fauny a to sprowadza się do tego iż myśliwi zobowiązani są również do ochrony środowiska (biotopu) w którym dana zwierzyna bytuje. Ponadto w wielu przypadkach myśliwi wykonują reintrodukcję danego gatunku w dzierżawionych obwodach łowieckich dzięki czemu różnorodność zwierzyny wzrasta co przekłada się pozytywnie na ogół środowiska.

- uprawianie różnego rodzaju poletek, pasów zaporowych oraz innych form zmierzających do tego aby zwierzyna nie wyrządzała szkód zarówno w lesie jak i na polach uprawnych. Jest to swojego rodzaju przygotowywanie "stołówek" dla zwierzyny. Takie działania pomagają w redukcji (nie eliminowaniu) szkód takich jak spałowanie młodych sadzonek przez zwierzynę płową bądź buchtowaniu w uprawach rolnych przez dziki. Poletka takie muszą wykazywać się różnorodnością uwzględniając różnorodność zwierzyny na danym terenie. Bardzo niesprzyjającym jest tworzenie monokultur, które nie przynoszą pożądanego rezultatu gdyż zwierzyna pobiera ze środowiska to co dla niej jest potrzebne i najlepsze wiec w przypadku braku różnorodności szkody w uprawach będą większe mimo iż takowe poletka będą wykonywane.

- pozyskiwanie zwierzyny poprzez polowania jest jednym z elementów gospodarki, który przede wszystkim ma na celu utrzymanie w ryzach właściwego stanu pogłowia zwierzyny ze szczególnym uwzględnieniem proporcji samic i samców danego gatunku. Oczywistym jest iż w pierwszej kolejności pozyskiwane winny być osobniki o widocznej słabszej kondycji oraz widocznych wadach genetycznych jak np. nieprawidłowe wykształcenie parostków czy też wieńca u samców zwierzyny płowej.

- przeciwdziałanie kłusownictwu a w tym kontekście szczególnie dbanie o przestrzeganie okresów polowań wśród myśliwych, organizowanie grupowych działań w ramach których szuka się i likwiduje wszelkiego rodzaju elementy bądź urządzenia za pomocą których nielegalnie pozyskiwana jest zwierzyna. W tym aspekcie ściśle współpracuje się ze służbami takimi jak policja, straż leśna czy też rybacka oraz ze strażnikami łowieckimi. nie rzadko dochodzi do sytuacji gdzie pojawiają się pogróżki ze strony kłusowników.