ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA
z dnia 11 marca 2005 r.
w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych
(Dz. U. z dnia 22 marca 2005 r.)
Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 372, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

 

§1.1  Zwierzynę łowną dzielimy na grupy :

1 ) zwierzyna gruba :

- zwierzyna płowa

a) Łoś(Alces alces)


 

b) Jeleń szlachetny (Cervus elaphus)

c) Jeleń sika (Cervus nippon)

d) Daniel (Dama dama)

e) Sarna (Capreolus capreolus)

 - zwierzyna czarna

f) Dzik (Sus scrofa)

g) Muflon (Ovis aries musimon)

 

 2) zwierzyna drobna (wyróżniamy w zwierzynie drobnej ponadto) :

 - drapierzniki :

a) lis (Vulpes vulpes)

b) jenot (Nyctereutes procyonoides)

c) borsuk (Meles meles)

d) kuna leśna (Martes martes)

e) kuna domowa (Martes foina)

f) norka amerykańska (Mustela vison)

g) tchórz zwyczajny (Mustela putorius)

h) szop pracz (Procyon lotor)

i) piżmak (Ondatra zibethicus)

za) szakal złocisty (Canis aureus)

 - zwierzyna drobna :

j) zając szarak (Lepus europaeus)

k) dziki królik (Oryctolagus cuniculus)

 - ptactwo :

l) jarząbek

(Tetrastes bonasia)

m) bażant

(Phasianus ssp.)

n) kuropatwa

(Perdix perdix)

x) gołąb grzywacz

(Columba palumbus)

y) słonka

(Scolopax rusticola)

z) łyska

(Fulica atra)

 w tym gęsi :

o) gęś gęgawa (Anser anser)

p) gęś zbożowa (Anser fabalis)

r) gęś białoczelna (Anser albifrons)

 oraz kaczki :

s) krzyżówka (Anas platyrhynchos)

t) cyraneczka (Anas crecca)

u) głowienka (Aythya ferina)

w) czernica (Aythya fuligula)

 

2.Do zwierzyny płowej zalicza się gatunki zwierząt łownych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a-e.
3.Do drapieżników zalicza się gatunki zwierząt łownych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a-h oraz lit. za